stichting TANKVAART DAMPVRIJ
Ontgassen kan echt niet!!

DE TANKVAART GASVRIJ ZONDER EMISSIE? HET KAN!

De Binnenvaart vervoert veel vloeibare chemische lading in tankschepen die noodzakelijkerwijs, bijvoorbeeld bij het wisselen van lading, ontgast moeten worden. De eenvoudigste manier om dit te doen is een ventilator veel lucht van buiten door de tanks te blazen net zo lang totdat de tanks gasvrij zijn. Dat dit het probleem verplaatsen is, daar zijn we gelukkig duidelijk van door drongen. De giftige gassen verdwijnen (of eigenlijk verplaatsen zich) alleen maar naar de lucht. De laatste decennia is er voor deze problematiek, mede door het milieutechnisch- en medisch inzicht, qua de gevolgen op de lange duur, veel aandacht voor gekomen, Zo is het besef ontstaat dat ontgassen aan de buitenlucht niet meer kan en mag.

Het afgelopen decennium is er voldoende geëxperimenteerd met dampverwerkingsinstallaties waaruit blijkt dat het gas uit het schip emissieloos terug gewonnen kan worden. Deze techniek is zeer nieuw, past niet in een  ambtelijk plaatje voor een vlotte vergunning verlening. Ook het feit van de onduidelijke regelgeving die er nu is maakt dat de vergunning verlener de zaak op de lange baan schuift waardoor er geen vergunningen verleent worden.

 

Nieuwsbrief nummer Mei  
is uit!

De inmiddels tweede Nieuwsbrief is uit! Hierin treft u al het nieuws over de activiteiten van de stichting, de resultaten en de mededelingen van het bestuur. Mocht u belangstelling hebben in de nieuwbrief en deze maandelijks willen ontvangen, dan kunt u een verzoek voor toezenden van de nieuwsbrief per E-mail zenden aan:  info@tankvaartdampvrij.com

 


NIEUWS

Voorzitter stichting Tankvaart Dampvrij trekt zich volledig terug


De voorzitter van de stichting trekt zich volledig terug uit de stichting. Hij zal vanaf 6 oktober zich volledig inzetten voor de "Werkgroep Juridisch Ontgassen"   

Op het tabblad "contact" vind u de gegevens om met de werkgroep in contact te komen.


Voor alle duidelijkheid:

Er is vanaf 6 oktober geen binding meer tussen de werkgroep en de stichting.  


Werkgroep Juridisch Ontgassen Tankvaart Dampvrij verder met eigen contactgegevens.


Wegens een grote stroom aan informatie voor de werkgroep heeft zij besloten dat zij van een ander E-mailadres gebruik gaat maken. voorlopig zal het E-mailadres van de stichting ook nog wel gebruikt worden met een overgangstermijn van drie maanden, vooral voor inkomende mails. 


Via het Tabblad "contact"  Kunt u de nieuwe contactgegevens bekijken. Ook de stichting heeft een nieuw postadres. Zij is nu gevestigd in Tolkamer. 


Werkgroep Juridisch Ontgassen Tankvaart Dampvrij gaat zelfstandig verder!

De afgelopen maanden heeft de stichting Tankvaart Dampvrij hard aan de weg getimmerd en ingang gevonden bij I&W, Rijks Waterstaat,  de provincies en gemeenten. Ook de politiek is geïnteresseerd geraakt en het ontgasverbod voor schepen, wat al op de agenda stond een extra impuls gegeven.
De werkgroep, bestaande uit statenleden, gemeenteraadsleden, fractieondersteuners en een aantal technische mensen met expertise op het gebied van Dampverwerkingsinrichtingen zullen zich meer en meer gaan toeleggen op het bestuurlijk juridisch aanspreken van de overheid, terwijl de stichting zich gaat bezig houden met het voorlichten over de gevaren van het aan de lucht ontgassen voor milieu, mens en dier. De werkgroep zal los van de stichting gaan opereren!
De stichting daarentegen zal voorlichting geven, de maatschappij doordringen van het feit dat wij willens en wetens door de overheid, zij laten immers van af 2017 (na ondertekening van het CDNI) behoorlijk afweten! Beleid is er eigenlijk niet. Nu er weer een ader obstakel opduikt, dat van de controversionele onderwerpen in de Tweede Kamer wel of niet behandelen, is het belangrijk dat het ontgasverbod op de agenda blijft staan. We hebben immers maar tien maanden totdat fase I en II in werking treden! Er moeten zeer snel stappen worden gemaakt en vergunningen worden verstrekt. Nogmaals... De provincies wachten op een beleidskader van I&W, die het af laat weten!
Het probleem is weer geschetst! We zullen als werkgroep druk op I&W zetten snel te handelen onder het motto: "Kan het niet zoals het moet dan moet het maar zoals het kan!!" Dus snel vergunningen verstrekken desnoods door I&W te negeren en hen later te confronteren met hun dralend en falend beleid.
De confrontatie met I&W gaan wij graag aan. Niet omdat het leuk is, maar omdat het nodig is!  De werkgroep is er ieder geval klaar voor!
Wenst u ook dat het ontgassen onmiddellijk wordt gestopt?  Teken dan de petitie op "Peitie.nl" Tik op het zoekscherm "Ontgassen" en u komt bij onze petitie.
Voor vragen kunt u bellen met 0611 285 102  

 


Op 29 augustus aanstaande is er een gesprek met de Directeur Generaal van I&W. Bij dit gesprek schuiven ook enkele gedelegeerden van de Provinciale Staten van zowel Brabant als als Gelderland aan.

Er zullen prangende vragen aan de orde komen waarop diverse, zowel Rijks- als andere overheden, tot nu toe geen antwoord hebben willen geven. 


De stichting heeft een voorstel tot mediation gedaan, daar uit diverse gesprekken met medewerkers afzonderlijk en met de DG in persoon, alsmede uit de correspondentie blijkt dat I&W geen concrete stappen zet om daadwerkelijk een algeheel verbod tot ontgassen na te streven. Het aangekondigde deelverbod leidt juist tot grotere problemen; er is immers geen infrastructuur van dampverwerkingsinrichtingen! 


Deze te realiseren in negen maanden tijd is onmogelijk daar er geen specifieke beleids- en toetsingscriteria gevormd zijn. Ook meet- en testgegevens zijn, hoewel bekend, met geen enkele provincie gedeeld. Sterker nog! een provincie laat in 2019 een haalbaarheidsonderzoek doen waaruit blijkt dat er voor een dampverwerkingsinrichting in Gelderland geen obstakels zijn....Echter..... Dit onderzoek is anno 2023 niet bekend bij de provincie, hoewel de Europese Unie dit onderzoek betaald heeft en zowel RWS, I&W, omgevingsdienst en gemeente hieraan meegewerkt hebben.    

    

 OPEN BRIEF
Geachte mevrouw Gijsbers DGLM van het ministerie van I & W

Betreft: mediation ter voorkoming van een gang naar de rechter.
Het is voor een overheid nooit leuk voor de rechter gedaagd te worden, zeker niet in een tijd als deze waarin het vertrouwen de in de overheid nagenoeg nul is.
Wat zijn de casussen?

De stichting Tankvaart Dampvrij helpt inmiddels diverse ondernemers met het verkrijgen van de diverse vergunningen en ontheffingen, verstrekt door RWS die nodig zijn voor het in werking hebben van een installatie. Deze aanvragen liggen er al van voor zomer 2019. Een van deze ondernemers wil naar de rechter. Daar hebben wij hem gelukkig van kunnen weerhouden, hoewel het, ook voor de stichting, altijd een uiterste, optie is.

RWS

- RWS vraagt in diverse casussen iedere keer om nieuwe informatie terwijl zij alle informatie al hebben. In een aantal gevallen is door het niet beschikken al van rechtswege vergund en of ontheft. We kunnen dus stellen dat  in beide gevallen het "lex silensio positivo" geldt. Er is niet gereageerd en beschikt dus er is toegekend. "De soep word echter nooit zo heet gegeten als hij wordt opgediend." Dus in gesprek blijven is noodzaak maar RWS zwijgt in veel casussen als het graf en lijkt deze ondernemers te negeren. Dat kan de bedoeling toch niet zijn.

De kern van het probleem,

is dat de minister (demissionair , zijne excellentie M. Harbers) voor 1 juli 2024, dus 11 maanden na u, Fase I en II van het CDNI in wenst te laten gaan. Goed voor een verbod op 6 UN nummers en ongeveer 75% van het vervoersvolume. Er is geen infrastructuur, er zijn geen dampverwerkingsinstallaties, op een oude affakkelinstallatie in Moerdijk na en een experimentele installatie, zonder vergunning, slechts met een ontheffing werkend in het Amsterdams Havengebied.
Netwerk van installaties

Om de scheepvaart na het verbod toch te kunnen bedienen is een netwerk van dampverwerkingsinrichtingen noodzakelijk, zeker in het ARA gebied. Met minder dan 10 a 15 installaties kan de sector haar gassen niet kwijt. De vijf producenten hebben gemiddeld 9 maanden nodig na opdracht een installatie af te leveren. Dat betekent dat er twee maanden over zijn om het papierwerk voor elkaar te krijgen.

WOO verzoeken

Wat blijkt na diverse WOO aanvragen door de stichting: (niet alleen in deze casus):
- Er geen beleidscriteria zijn (bewijs)
- Er geen normstelling is (bewijs)
- Er geen toetsingskader is (bewijs)
- Er door I&W geen raamwerk aan de lagere overheden (lees Provincies) gegeven zijn, specifiek gericht op dampverwerkingsinrichtingen voor de scheepvaart. (bewijs)
-De stichting nog steeds wacht op de beantwoording van een paar brieven die zij u gezonden heeft. Het AWB zegt dat een redelijke termijn 8 weken is als er geen termijn in de wet gesteld is. Laat u het langer als 8 weken duren? Dat zal toch niet?  Dan is een gang naar de rechter noodzakelijk. Dit zou toch zonde zijn van u en onze tijd.


Wel is er wel:

- Een Rapport van Prof dr. Acuri van de Erasmusuniversiteit waaruit blijkt dat er wel degelijk een ontgasverbod kan komen, een geen half verbod zoals de minister nu stelt. (bewijs)
- Een analyse van onderzoeks-platform Sargossa. (bewijs)
- Een haalbaarheidsonderzoek van 2019 ge-update in 2021 waaruit duidelijk blijkt dat er geen bezwaren kleven aan een specifieke locatie. (bewijs)
- Er een e-mail is in een van de dossiers, waaruit blijkt dat Rijks Waterstaan precies weet wat het over gaat. Er is een bijeenkomst geweest op 19 juni 2019 waarin RWS volledig is geïnformeerd. (bewijs) Toch vraagt RWS in 2022 weer om informatie en  de "intaker" doet nogmaals zijn rondje. De ondernemer in kwestie is zwaar gefrustreerd in deze specifieke zaak. 


Voor tonnen gedupeerd


Er zijn ook ondernemers die inmiddels voor tonnen gedupeerd zijn door het onduidelijk en nalatig handelen van de overheid. Zij willen de overheid aansprakelijk stellen.
-  Uit antwoord op een klachtschrijven in een specifieke casus blijkt dat de "Intaker" geen bestuurs-wettelijke status heeft en derhalve niet nodig is voor het verkrijgen van vergunningen en of ontheffingen. (bewijs) Deze intaker blijf om informatie vragen.
- Ook is bevestigd in het antwoord op het klachtschrijven dat er geconstateerd is, dat er in een specifieke casus geen handhaving plaats vindt. Terwijl de wet erg duidelijk is. er moet gehandhaafd worden. (bewijs)
- Wel is ons E-mailadres geblokkeerd voor binnenkomende post bij RWS Arnhem (bewijs)
- Wel heeft u de kans laten liggen om aan zeer veel nuttige informatie te komen door niet op het sectoroverleg waar ook kritische volksvertegenwoordigers hebben deel genomen. U had dan de mogelijkheid gehad de zorgen van de sector vanuit het oogpunt van de exploitanten te kunnen horen, en zich laten overtuigen dat het eigenlijk al "vijf OVER twaalf is" (bewijs)
- Wel hebben  nog slechts 11 maanden de tijd om een netwerk van dampverwerkingsinstallatie op te zeten de bouw duurt gem. 9 maanden dat betekent dat we nog 7,5 weken hebben om alle beleid regelgeving en vergunning verstrekking binnen deze periode van slechts een paar weken voor elkaar te krijgen, het I en W tot beleidvorming te laten komen met normstelling en het verstrekken van testgegevens.
- Wel kunnen ook bij u als ministerie een bezwaar indienen tegen deze handelwijze maar dan verwijst u ons terug naar RWS. Of uw ministerie gaat ons bezwaar als een bezwaar zien en vervat het in een officiële bezwaarprocedure en dan zijn we pas een week nadat er eigenlijk al beleid had moeten zijn, en dit eigenlijk al gedeeld hand moeten zijn met de provincies, die dit eigenlijk dan al in hun verstrekkings-beleid hadden moeten verwerken, zover dat de bezwaarprocedure is afgerond. dat is dus te laat.

BEZWAAR


Het bezwaar is dat RWS in de diverse dossiers trainerend werkt en zich niet houdt aan de normen van behoorlijk bestuur. de ondernemer wil hiermee naar de rechter, doch uit coulance, en de verstoorde samenwerking niet nog verder te laten escaleren hebben wij hem overtuigd dit niet te doen.

Verzoek  tot mediation

Om voor deze ondernemer en andere ondernemers in de toekomst een gang naar de rechter te besparen, verzoekt de stichting Tankvaart Dampvrij of het ministerie van I&W en RWS als de ene partij, Bereid zijn tot een traject van mediation met de stichting Tankvaart Dampvrij als de andere partij,  waarin naar een oplossing gezocht wordt om uit de bestuurlijke impasse te komen die veroorzaakt is door het jarenlang niets doen en voor zich uit schuiven van de overheid.
Indien de overheid, bij monde van I&W,   niet op het voorstel in gaat zal dit leiden tot het onverantwoord vertragen van de vorming van een keten van dampverwerkingsinstallaties en dan kan het zo zijn dat de overheid zich schuldig maakt aan art. 173 lid 1 en 2 SR en of aan art. 27 SV. (milieudelict en medeplegen) Het zal toch niet de bedoeling zijn dat in een rechtsstaat als Nederland, de overheid dermate draalt, wanbeleid in zijn bestuur heeft, dat zij afstevent op het plegen van delicten.

Derhalve,
verzoekt de stichting u binnen twee weken na heden, dus voor 16 augustus 2023 (we hebben dan nog maar 5,5 weken en na de mediation nog minder om de zaken bestuurlijk op orde te krijgen) al dan niet in te gaan op ons verzoek. Kunt u dit schriftelijk middels een besluit conform AWB aan ons te bevestigen.

Wij zien een mediation tussen partijen vernoemd met vertrouwen tegemoet.
Zouden wij een dezer dagen nog telefonisch contact kunnen hebben? Ik ben op het voor u bekende nummer bereikbaar.

In afwachting tekenend met vriendelijke groet;
J. de Waard, voorzitter.


 St. Tankvaart Dampvrij heeft IL en T “op de korrel” 

Stichting Tankvaart Dampvrij heeft de IL en T verzocht een beslissing conform AwB te nemen om de beruchte ontgaskaart, met de daarbij behorende misleidende en verwarrende informatie te verwijderen.
Op het gewraakte kaartje geeft de IL en T aan waar ontgassen verboden is en waar het mag tenzij…… En juist hierin zit t venijn! De schipper moet zelf maar uitzoeken of een provincie zelf al niet het een en ander verboden heeft of restricties heeft opgelegd.
De IL en T heeft op basis van dicht- en dun bevolkte gebieden dit kaartje samengesteld. Dus als je de pech hebt in een dun bevolkt gebied te wonen dan wordt je door de IL en T niet beschermd door art. 21 van de Grondwet die het recht op een gezonde leefomgeving garandeert. “Absurd!” is het enige juiste woord.

De IL en T gaat er vanuit dat de veiligheid gediend is en volgt het ADN (veiligheidsreglement) zij vergeet dat zij ook de taak heeft leefomgeving te beschermen. Dus te handelen naar art. 21 van de grondwet en de daar uit volgende regelgeving.

De minister wenst slechts fase I en II van CDNI binnen een jaar in werking te laten treden. Er is echter geen infrastructuur, regelgeving en technische norm voor dampverwerkingsinrichtingen. De minister en de directeur (DGLM) van het ministerie van I en W weten dit, maar handelen hier niet naar. Hoe kan deze infrastructuur binnen een jaar zijn opgetuigd?

De minister is er van overtuigd dat het kan (hij is waarschijnlijk de enige die in dit sprookje gelooft) Door de overheid te dwingen de ontgaskaart en de informatie om toch nog te ontgassen weg te nemen, dwingt de stichting de minister en zijn ministerie en dienst tot stappen.

Strafrechtelijk handelen
Als de IL en T de kaart niet weg haalt pleegt zij een milieudelict, dan wel, zij werkt hier aan mee, (art. 173 en art, 47 SR.)
Er is om een officiële beslissing gevraagd zodat wij als stichting bij de rechtbank hier tegen kunnen ageren.

 


St. Tankvaart Dampvrij vraagt provincies te besluiten tot een algeheel ontgasverbod en Dampverwerkingsinfrastructuur mogelijk maakt.

 

Bezwaarprocedure tegen I & W

 

In Nederland is geen regelgeving die vergunning afgifte mogelijk maakt voor Dampverwerkings- installaties- en inrichtingen. Doordat de st. Tankvaart Dampvrij een Woo verzoek bij de provincies heeft neergelegd is dit aan het licht gekomen.
Vandaag (6-6-2023) heeft de stichting Tankvaart Dampvrij bij alle provincies een officieel verzoek tot besluit conform AWB ingediend en de provincies gevraagd per onmiddellijk een algeheel ontgasverbod af te kondigen.
Maatschappelijke anamnese
Het verzoek is onderbouwd met diverse jurisprudentie en verwijzingen naar wet en regelgeving. Dit is vrij gebruikelijk. Minder gebruikelijk is het feit dat de geschiedenis en de huidige situatie van het ontgassen is beschreven met alle milieu- en gezondheidsconsequenties voor de bevolking, dit nog afgezien van de overige gevaren zoals brand en ontploffing.
Door deze opbouw in haar verzoek te kiezen kunnen de provincies niet meer zeggen dat zij van deze gevaren geen kennis hebben dan wel hadden. Zo kunnen zij niet meer om de Wet Milieubeheer heen. Deze spreekt van “Zij die het vermoeden kan hebben dat zijn handelen nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben de nodige maatregelen dient te treffen.”
Strafrechtelijk handelen
Voorts stelt de stichting in haar verzoek dat, indien de provincie haar aanvullend verzoek tot het mogelijk maken van een infrastructuur, niet honoreert , en dus geen toetsingskader optuigt en een fysieke-, juridische- technische- en financiële- infrastructuur mogelijk maakt, zij zich schuldig maakt aan het medeplegen van een milieudelict. (art. 173 en art. 47 WvSr) Het gaat hier om het medeplegen van een milieudelict. Er blijft er dan voor de schipper niets anders over, dan de regels te overtreden en toch stiekem te ontgassen. De schipper zit knel. Hij is afhankelijk van de eigenaar en de verlader. Deze zullen hem blijven dwingen toch te ontgassen.
De stichting is zich er van bewust dat procederen tegen de overheid de enige manier is om in deze casus nog iet voor elkaar te krijgen of in ieder geval et tempo wat op te voeren.

 

 

Aangifte tegen Minister Harbers van I & W

bij O v J

Op 22 -5-2023 heeft de stichting tegen de minister aangifte gedaan wegens diverse misdrijven. Ondanks zijn toezegging dat er voor 1 juli 2023 een ontgasverbod is. De aanloop naar deze toezegging gaat gebukt onder misleiding en overtredingen. Laten we niet vergeten dat de minister door zijn handelen, door het medeplegen art 173. W. v. Sr., de wet heeft overtreden, als je in aanmerking neemt dat er geen goede infrastructuur noch regelgeving is om te ontgassen. Dit terwijl er wel uitspraken liggen die aangeven dat een totaal ontgasverbod gewoon kan en mag. Ook al zegt de minister dat dit niet het geval is.  


Daarom heeft het bestuur besloten het handelen van de minister en zijn ministerie,  als strafrechtelijk handelen door de rechter te laten toetsen. het gaat om veel meer dan alleen maar veiligheid het gaat ook om volksgezondheid. Juist hier knelt ook een schoen. De IL en T heeft een kaartje gepubliceerd met een volstrekt willekeurige indeling waar nu wel en niet ontgast mag worden. de zogenaamde dun- en dicht bevolkte gebieden. Om zo tot gebieden te komen waar wel en niet ontgast mag worden. Wie bepaald dat? Wie bepaalt waar mensen wel en niet beschermd mogen worden tegen kwalijke dampen. Juist!! een willekeurige ambtenaar trekt lijntjes op een kaart en bepaalt zo wie wel en wie niet beschermd word door art. 21 van onze grondwet.  (het recht op een schone leefomgeving) Dus de buitenlui uit de provincie krijgen minder bescherming dan de Haagse westlanders en Randstedelingen, althans daar lijkt het op. Ook tegen dit gewraakte kaartje zal binnenkort geprocedeerd worden door de stichting.


Wij houden u op de hoogte!!

 


Gesprek met directeur Generaal min. van I&W

Naar aanleiding van het verzoek met deadline aangaande het ontgasverbod aan de Minister van I&W, heeft de stichting een uitno-diging gehad van de DG van het Min. van I&W.

Zij wensen ons uit te legen waarom een ontgasverbod niet zou kunnen. Onzerzijds zullen wij een laatste ultieme opging ondernemen, hen te overtuigen van de mogelijkheid toch een verbod in te stellen. Het gesprek zal plaats vinden op woensdag 26 april aanstaande op het Ministerie in den Haag.  

De deadline binnen 30 dagen met een verbod door de Minister te komen blijft staan, anders gaat de stichting naar de rechter!  Wordt vervolgd!

De brief waarmee de stichting de Minister maant tot een algeheel gasverbod is vrij opvraagbaar. Stuurt u even een mail naar het secretariaat indien u dit document wenst?


De Gelderlander 15-4-2023

"Schippers van tankschepen willen dat minister Mark Harbers binnen drie weken een verbod instelt tegen varend ontgassen op de Waal en andere grote rivieren. Anders stappen ze naar de rechter, zegt Hans de Waard uit Arnhem, voorzitter van de stichting Tankvaart Dampvrij. Die zet zich ook in voor een speciale ontgassingsinstallatie in Lingewaard." 

Bron: de Gelderlander. Voor het hele artikel verwijzen wij naar de krant.


De binnenvaartkrant 

1editie april 2023

Vandaag (4 april) is de stichting Tankvaart Dampvrij opgericht. Die heeft als doelstelling dat er zo snel mogelijk een Nederlands verbod komt op varend ontgassen.
De stichting is opgericht door tankvaartondernemers Hans de Waard (voorzitter) en Roger Veen (secretaris/penningmeester). In een toelichting schrijven ze dat “de tankvaart snakt naar betaalbaar en probleemloos ontgassen. Bedrijven die zich met dampverwerking bezig houden lopen tegen allerlei juridische en maatschappelijke obstakels aan. Ook een onwillige overheid, die welhaast gestuurd lijkt te worden door de vervuiler die betaald… De petrochemisch producenten?”
Bron: de Binnenvaartkrant. Voor het hele artikel verwijzen wij naar de krant.

DOELSTELLINGS-REALISATIE
De doelstelling van de stichting is bedrijven te adviseren en in raad en daad bij staan om tot de exploitatie van een dampverwerkings-inrichting te komen.


PETITIE

TEKENT U OOK?  

 De stichting heeft een petitie op petities.nl gezet om de minister onder druk te zetten en hem er van te overtuigen dat wat de Nederlandse overheid doet, of beter gezegd niet doet, echt niet kan. Ontgassen moet stoppen en de infrastructuur met installaties moet er voor 1 juli 2024 zijn!


Meer informatie vind u door te gaan naar petities.nl door het woord "ontgassen" in het zoekvenster te tikken. U kunt dan ook direct ondertekenen!

Alvast bedankt!  


WAAROM EEN STICHTING ?

Een stichting kan onafhankelijk opereren zonder dat het eigen belang geschaad wordt. Zeker als het gaat om juridische procedures tegen bijvoorbeeld een vergunning verlener of een evt. klant / producent waarvan men afhankelijk is. Doordat de stichting bestaat bij de gratie van donaties, subsidies en giften. Er is er geen belang in een bedrijf doordat er bijvoorbeeld aandelenbezit.